AgriEx.eu
 • Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА AGRIEX

 • 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Мовен Софт" ООД - Плевен, ЕИК:202405095, гр. Плевен, ул. “Цар Борис III” №12 , ет.4 . офис 6 и лицата - ползватели на услугите на сайта agriex.eu.
 • 2. Интернет платформа AgriEx, както и домейна са собственост на "Мовен Софт" ООД. AgriEx е иновативна платформа – земеделска борса в реално време. В настоящите Общи условия "Мовен Софт" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие - сайта agriex.eu.
 • 3. AgriEx се намира само и единствено на http://www.agriex.eu В случай, че адресът бъде променен, изменен или бъде добавен допълнителен адрес за Сайта, ние ще ви уведомим.
 • 4. Използването на услугите, предлагани в рамките на платформата „AgriEx” означава, че сте прочели и разбрали настоящите общи условия и сте съгласни да спазвате разпоредбите към тях. По този начин Общите условията съставляват съдържанието на Договор за електронни услуги, сключен между Вас и AgriEx собственост на “Мовен софт” ООД .
 • 5. Всяко лице, което е заредило на браузъра си agriex.eu или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на agriex.eu, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
 • 6. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта agriex.eu дава предварителното си съгласие да получава търговски и рекламни съобщения.Иновативна платформа – земеделска борса в реално време AgriEX предлага препратки към други интернет страници и документи, разположени из цялата Световна мрежа. Въпреки че включването на нови хипервръзки се контролира за основателност, AgriEx не може да упражнява никакъв контрол върху самите интернет страници и външна информация. Поради това порталът не гарантира по никакъв начин, че тези интернет страници и информация са точни, актуални, съдържателни, изчерпателни и качествени.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА AGRIEX

 • За да участвате в Платформата и да бъдете част от тази динамична и жива система, Вие трябва да се регистрирате и да си създадете “Потребителски профил”. Тъй като това е професинална платформа, предоставяща строго профилирана информация, изискваща специализирана поддръжка и непрестанно облсужване, потребителските профили са платени, като нашата цел е таксата да се придържа максимално близко до себестойността на предлаганата услуга.
 • 1. За да се регистрира, ползвателят трябва да попълни наличния в платформата AgriEx формуляр за регистрация, като посочи име, валиден свой имейл адрес и парола. След което ще бъдете прехвърлени на страницата “моя профил” >> “тип на акаунта”, вид плащане и в зависимост от вида плащане се активира вашият потребителски профил. При активен профил трябва да се попълни и допълнителна информация, необходима за по-добрата видимост и възможност за комуникация с другите потребители.
 • 2. Като се регистрира в платформата AgriEx, ползвателят потвърждава, че данните, посочени във формуляра за регистрация са верни и не нарушават правата на трети лица. При регистрацията на ползвателят ще бъде дадено представителното име, което той е вписал при регистрацията си и ще бъде известен в платформата AgriEx. Потребителят може да го промени, при условие, че избраното от него ново.
 • 3.При регистарцията потребителите може да изберат между два вида акунти с различни нива на достъп, стандартен и бизнес, съответно за различни срокове. В случай на преминаване от едно ниво към друго, при предплащане на нов период, оставащата сума се преизчислява в съотношение - вид акаунт/период, като веднага се добавя като период към новогенерирания акаунт.
  Стандартен акаунт: достъп до борсовия плот, вътрешната система за съобщения, каталога и участие в рейтинговата система. Бизнес акаунт: стандартия акаунт плюс достъп до модула за генериране на информация по собствени критерии, съпорт от бекофис, получаване на месечна справка относно пазара възоснова на наличната информация в платформата.
 • 4. Платформата AgriEX Ви дава право да създадете и закупите повече от един потребителски профил в зависимост от индивидуалните ви потребности и потребностите на фирмата ви. По-големите компании имащи повече от един служител, наблюдаващ движението на пазара, имат нужда от повече от един профил за своите служители. За тези наши потребители сме създали възможност за закупуване на повевече от един потребителски профил, с цел гъвкавост и мобилност на управлението на фирмените си процеси. Повече информация и договаряне на точните условия за закупуване на повече от един фирмен профил, можете да се свържете с нас на имейл office@agriex.eu или на посочените телефони в раздел “контакти”.

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ/ЗАЯВКИ В ПЛАТФОРМАТА AGRIEX

 • Публикуването на обяви/заявки е организирано с падащи менюта и определени възможности. Единствените места където може свободно да пише са полетата :
 • - Количество – тук трябва коректно да се напише цифрата в мярна еденица тон.
 • - Цена - тук също така корекно трябва да се попълни полето като цифрата е цена в българки лев за един тон
 • Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в различни варианти или райони. Забранено е предлагането на една и съща стока описана по различен начин.
 • Срокът на публикуваните обяви е пряко свързан с вида и срока на заплатения акаунт.
 • Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в съдържанието на профила, с рекламна цел. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.
 • Забранена е директната, нерегламентирана реклама.
 • Забранено е предлагането на стоки, неотговарящи на действащото законодателство.
 • Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация.
 • Забранено е копирането на текстове от обяви на други потребители.
 • Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики акаунтите и обявите ще бъдат спирани.
 • "Мовен Софт" ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.
 • Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им.
 • Качествена рейтингова система. Всеки един потребител получава оценка /при желание/ от своите контрагенти след приключване на сделка. Рейтинговата система Ви ориентира как се позиционирате на пазара като в същото време гарантира на Вашите партньори, Вашата коректност и точност при извършване на сделките. "Мовен Софт" ООД по никакъв начин не влияе на оценките между потребителите.

ПЛАЩАНИЯ

Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта agriex.eu се извършват по следните начини: по банков път, паричен превод чрез куриерска служба Еконт и през виртуален ПОС на Първа Инвестиционна банка интегриран в сайта – с дебитни и кредитни карти Visa, MasterCard, Visa Electron.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

 • „Мовен Софт” ООД си запазва правото да прекрати предлагането на услуги по използване на платформата ArgiEx на Ползвател, като блокира достъпа му до неговия
 • Акаунт в платформата, в случай че:
 • a) действията му нарушават настоящите Общи условия на Споразумението
 • b) действията му вредят по какъвто и да е друг начин на другите потребители или на „Мовен Софт” ООД.
 • c) публикувано от Ползвателят съдържание има негативно влияние върху функционирането или репутацията на платформата ArgiEx.
 • „Мовен Софт” ООД си запазва правото временно да блокира профила на Ползвател или достъпа му до определени услуги, в случай че открие, че безопасността на Акаунта му е подложена на риск. „Мовен Софт” ООД може да накара Потребителя да промени паролата си, за да използва платформата ArgiEx. След промяна на паролата, на Ползвателят незабавно ще бъде предоставен достъп до услугите.

ОТГОВОРНОСТ НА „МОВЕН СОФТ” ООД

 • „Мовен Софт” ООД не носи отговорност за действия на Ползватели на платформата AgriEx в случай, че същите не спазват уговорките от договорите за покупко – продажба.
 • „Мовен Софт” ООД също така не носи отговорност за действия, предприети от Ползватели и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия.
 • „Мовен Софт” ООД не носи отговорност за качество, безопасност или законност на продуктите, посочени от Ползватели, както и за валидността и верността на информацията, предоставяна от Ползватели.
 • „Мовен Софт” ООД не носи отговорност за споразумения, които не са сключени от Ползватели.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 • Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Мовен Софт" ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.
 • "Мовен Софт" ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.
 • За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.
 • Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Мовен Софт" ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне пред компетентните съдилища в гр. Плевен, съобразно приложимото в Република България законодателство.

ГАРАНЦИЯ

 • Гарантираме, че ако се почувствате неудовлетворени от услугата или просто прецените, че не Ви устройва (в рамките на 7 дни от активиране на акаунта), Ние ще възстановим заплатена от Вас сума, до 10 дни. Молим Ви, в този случай използвайте формата за обратна връзка.